Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:

             Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

          Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

            Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2012 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 

- pracy socjalnej, 

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Główne cele pomocy społecznej:

- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 

- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 

- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 

- stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa

- sieroctwa

- bezdomności

- bezrobocia

- niepełnosprawności

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa      domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

- alkoholizmu lub narkomanii

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

- klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Biuletyn Informacji Publicznej